روپوزال رشته مدیریت ارتباط رضایت شغلی و ارتباطات سازمانی
پروپوزال رشته مدیریت اثر بکارگیری مدیریت دانش بر کیفیت محصولات
پروپوزال رشته مدیریت ارتباط عملکرد شغلی با هوش عاطفی
پروپوزال رشته مدیریت ارتباط عملکرد مالی و سرمایه فکری
پروپوزال رشته مدیریت ارتباط تصویر برند و وفاداری مشتری
پروپوزال رشته مدیریت ارتباط بانکداری اینترنتی و وفاداری مشتریان
پروپوزال رشته مدیریت ارتباط یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش
نمونه پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
نمونه پروپوزال رشته مدیریت کارآفرینی
پروپوزال رشته مدیریت در مورد ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی